Algemene Voorwaarden KB Baits

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;9. 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
KB Baits
Scherpgras 32, 3206 SL te Spijkenisse;
Telefoonnummer: +31 (0)6-24815715
te bereiken tijdens kantooruren van 09.00-17.00 uur.
E-mailadres: info@KBbaits.nl
KvK-nummer: 89092554
Btw-identificatienummer: NL004692256B77
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden 
door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te
worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen
van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen
en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de
weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja
op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
g. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
h. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden gesloten;
i. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en
de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische
weg kan raadplegen. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is.
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.
g. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten. Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk
– in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is
hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
middels een e-mail aan info@KBbaits.nl. Nadat de consument kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van
verzending met track and trace code.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het
product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds
terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te
gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals om schreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. die snel kunnen bederven of verouderen;
d. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.
6. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.
7. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet ver plicht het product volgens de
foutieve prijs te leveren. Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. De ondernemer staat niet in voor de geschiktheid van
het product anders dan voor normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van
de vereenkomst tegenover de onder nemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken
na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending
van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De onder nemer is echter te nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien
van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door
derden heeft laten bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging onder vindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op
een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld
dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retour zending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vooraf te worden
voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen
volledig en duidelijk omschreven en voorzien van beelden ingeval van schade
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil waarbij de ondernemer de koop zal ontbinden onder voorwaarde dat
de geleverde goederen ongeschonden retour gezonden worden.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.
Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: KB Baits
Scherpgras 32
3206 SL Spijkenisse
Nederland
31624815715
menu
0
YOUR CART
  • No products in the cart.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram